Etikettering

U wil een reglementair etiket opstellen voor een gevaarlijk product volgens de nationale en de EU-wetgeving.

Indien u als bedrijf een gevaarlijk product op de markt wilt brengen in een Europees land dient u rekening te houden met zowel de nationale als de EU-wetgevingen betreffende het juist etiketteren en verpakken van uw producten. Er wordt hierbij ook een onderscheid gemaakt tussen zuivere stoffen, gewone mengsels, aerosolen, biocides en gewasbeschermingsmiddelen. BIG stelt etiketten op volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

BIG stelt eveneens etiketten op voor detergenten volgens Verordening 648/2004/EG, alsook het gegevensblad voor medisch personeel en de lijst van bestanddelen bestemd voor publicatie zoals omschreven in Bijlage VII van de betreffende verordening.

Wat doet BIG voor u:
Bepaling van het juiste etiket voor wat betreft de inhoud en de juiste afmetingen en dit volgens EU-normen en/of eventueel andere nationaal geldende normen volgens volgende werkwijze:

  • Ofwel een volledige literatuurstudie voor het opstellen van uw ‘gevaarsetiket’ ofwel een snelle evaluatie van uw ‘gevaarsetiket’ op basis van de SDS.
  • BIG werkt het volledige etiket uit in WORD in één of desgewenst meerdere talen.
  • BIG drukt het etiket in eender welk formaat of oplage (prijslijst voor drukwerken is verkrijgbaar op aanvraag).