Nieuws - Juni 2017

De nieuwe edities zijn er!

Midden juni werd de nieuwe editie van het Brandweerinterventieboek Gevaarlijke Stoffen gepubliceerd alsook de nieuwe versie van Werkplekinstructiekaarten voor Chemische Agentia. BIG zal nog steeds jaarlijks een nieuwe versie publiceren om zo te zorgen dat alle informatie up-to-date blijft, maar vanaf dit jaar worden beide jaartallen vernoemd en hebben we nu dus editie 17/18 voor ons liggen.

BIG kiest ervoor om de boeken in juni uit te geven om zo de wijzigingen die vaak in het eerste kwartaal van het jaar in de verscheidene wetgevingen worden doorgevoerd nog te kunnen meenemen. Hierdoor hadden echter onze gebruikers al vanaf het najaar het gevoel dat het boek verouderd was.

Wijzigingen in de 17/18 versies:
Ook in deze editie zijn er weer nieuwe stoffen toegevoegd. De wijzigingen volgens het ADR 2017 zijn doorgevoerd en HAZCHEM 2017 werd geïmplementeerd. Nieuw dit jaar is ook de vermelding van de brandklasse met bijbehorend pictogram.

Stoffen die door de huid worden opgenomen krijgen een witte H in de titelbalk van de rubriek ‘Toxiciteitsgevaar’.

Harde kaft
Op vraag van de interventiediensten zijn de boeken sinds vorig jaar tevens beschikbaar met een harde kaft. Via de QR-code kan er bijkomende informatie worden opgevraagd, zoals de instructies voor de meetbuisjes of de dampspanning in functie van temperatuurstijging (Henry-constante).

Het Brandweerinterventieboek Gevaarlijke Stoffen wordt geleverd met een handige spieklat en is ook leverbaar in het Frans, Engels of Duits.

Meer info? Mail naar info@big.be of bel +32 (0)14 58 45 47

10de ATP van CLP: De nieuwigheden en wijzigingen op een rij

Verordening (EU) 2017/776 is de 10de aanpassing van de CLP-regelgeving. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Nieuw: vermelding van ATE
Voor het eerst voert de Europese Unie Acute toxiciteitsschattingen of ATE’s in in de tabel van geharmoniseerde stoffen (annex VI). Indien voor een component een specifieke ATE-waarde vastgelegd is in annex VI, moet voor de indeling van de acute toxiciteit van een mengsel voortaan gerekend worden met die ATE-waarde uit annex VI bv. nicotine.

Tabel 3.2 opgeheven sinds 1 juni 2017
Tabel 3.2 bevatte de geharmoniseerde indeling volgens de oude gevaarlijke stoffenrichtlijn en gevaarlijke preparatenrichtlijn. Aangezien sinds 1 juni 2017 alle mengsels ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt zijn volgens de voorschriften van tabel 3.1 wordt tabel 3.2 opgeheven. Voortaan zal naar de enige overblijvende tabel 3.1, verwezen worden als tabel 3.

Herziening van de indeling
Van 13 bestaande stoffen, voornamelijk werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen, wordt de geharmoniseerde indeling en etikettering aangepast. Verder worden er 24 nieuwe stoffen toegevoegd aan de lijst van stoffen met een Europese geharmoniseerde indeling.

In de databank van BIG worden tegen 1 september 2017 alle stoffen aangepast aan de wijzigingen van ATP10. Desgevallend contacteren we de klant voor overleg i.v.m. het aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen van mengsels die componenten onderhevig aan ATP10 bevatten.

Overgangstermijnen
De overgangstermijn voor bestaande mengsels ingedeeld volgens de oude gevaarlijke stoffenrichtlijn en oude preparaten richtlijn is verstreken. Sinds 1 juni 2017 zijn de voorschriften van tabel 3.1 (nu tabel 3) van kracht.

De wijzigingen aan de indeling voor de 13 bestaande en de 24 nieuwe stoffen mogen nu reeds worden toegepast. Vanaf 1 december 2018 moeten de stoffen en mengsels ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt zijn volgens de wijzigingen van ATP10.

Meer info? Mail naar info@big.be of bel +32 (0)14 58 45 47

MixLab - Dé toepassing voor de bepaling van uw etiketten volgens CLP!

MixLab is dé toepassing voor de bepaling van uw etiketten volgens CLP volgens élke ATP. De tool is in overeenkomst met de criteria van de Europese CLP-Verordening nr. 1272/2008 en maakt daarbij zowel gebruik van de algemene concentratiegrenzen als van de specifieke concentratiegrenzen en M-factoren uit de respectievelijke versies van Annex VI, Tabel 3.1 (vanaf 10e ATP: Tabel 3).

Belangrijkste features
De tool geeft een berekening van de indeling van een mengsel voor alle gevaren. MixLab werkt volgens de gefaseerde aanpak die de CLP-Verordening (EU/1272/2008) vastlegt voor het indelen van mengsels. Op basis van de bekomen indeling wordt een voorstel voor het ontwerp van het etiket gegeven. Dit etiket bevat alle vereiste onderdelen: gevarenaanduidingen, pictogrammen, facultatieve pictogrammen, signaalwoord, voorzorgsmaatregelen en aanvullende informatie. MixLab rekent met de concentratiegrenzen die aangeboden worden door ECHA en/of de consortia, vermits deze gebaseerd zijn op de meest actuele testdata. Anders worden de geharmoniseerde concentratiegrenzen in Annex VI van de Europese CLP-Verordening gehanteerd.

Ingrediëntendatabank
MixLab wordt geleverd met een ingrediëntendatabank met hierin alle stoffen uit Annex VI, lijst van stoffen met een geharmoniseerde indeling. De meerwaarde die BIG biedt is dat al deze stoffen werden nagekeken door onze experten op basis van alle beschikbare testdata om zo te komen tot een geëvalueerde indeling. De gebruiker kan ook zelf ingrediënten aanmaken en opslaan. Alle berekeningen die uitgevoerd werden kunnen worden bewaard om later te herrekenen of te hergebruiken.

Selectie P-zinnen
Vaak is het moeilijk om een passende selectie te maken van bijbehorende P-zinnen. Daarom maakt MixLab een selectie voor u van de meest relevante voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) afgestemd op het gebruik van het mengsel, nl.: algemeen, voor het grote publiek of voor professioneel gebruik.

Eén toepassing voor alle ATP’s
De gebruiker kan in MixLab kiezen om de berekening uit te voeren volgens de gewenste ATP. Momenteel ondersteunt MixLab ATP4 (EU/487/2013), ATP5 (EU/944/2013) en ATP6 (EU/605/2014). Tijdens de zomer van 2017 zullen ook berekeningen volgens ATP7 (EU/2015/1221), ATP8 (EU/2016/918) en ATP9 (EU/2016/1179) mogelijk worden.

De toepassing is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.
BIG kan voor u op aanvraag vrij eenvoudig het bekomen etiket vertalen in elke gewenste taal.

Meer info? Mail naar info@big.be of bel +32 (0)14 58 45 47