Nieuws - Juni 2018

De nieuwe edities zijn er!

Midden juni werd de nieuwe editie van het Brandweerinterventieboek Gevaarlijke Stoffen gepubliceerd alsook de nieuwe versie van Werkplekinstructiekaarten voor Chemische Agentia. Het boek blijft razend populair en voor het eerst ook in het buitenland. Omwille hiervan zijn er lichte verschillen tussen de versies. Zo zijn bijvoorbeeld in de Franse versie de VSTAF’s (interventiewaarden die in Frankrijk worden gebruikt) opgenomen.

Wijzigingen in de 18/19 versie

Omwille van bladschikking worden nu de interventiewaarden en de arbeidsgrenswaarden lichtelijk anders weergegeven. Het is ieder jaar puzzelen om alle noodzakelijke informatie op 1 pagina te krijgen. We begrijpen ook dat eenmaal men gewend is om met het boek te werken het niet evident is om hier wijzigingen in aan te brengen. We kunnen u verzekeren dat BIG daarom er niet licht over gaat de lay-out te wijzigen.

We hebben ook dit jaar weer nieuwe stoffen toegevoegd. De Amerikaanse arbeidsgrenswaarden (TLV-ACGIH) zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie. In de inleiding werd een heel item gewijd aan beschermkleding. We hebben getracht om de vertaalslag die BIG maakt vanuit de Verordening (EU) nr. 2016/425 nader toe te lichten.

Nieuw in het WIK-boek is de opname van ADN-gegevens voor transport van gevaarlijke stoffen via tankschip over de binnenwateren. Op de kaart kan men naast de ADN ladingnaam ook de bijkomende gevaarseigenschappen vinden, het type tankschip en de seingeving die het schip dient te voeren.

Uitgever

Sinds dit jaar is BIG zelf uitgever van de boekwerken en hebben de uitgaves eigen ISBN-nummers die te vinden zijn op de kaften.

Het Brandweerinterventieboek Gevaarlijke Stoffen wordt geleverd met een handige spieklat en is ook leverbaar in het Frans, Engels of Duits.

      


BIG Kaleidos Mobile

Al sinds enige jaren heeft BIG een mobiele toepassing waarmee je eenvoudig informatie over gevaarlijke stoffen kan opvragen op locatie. Deze app is beschikbaar op Android, Windows en Apple (iOS).

Nieuwe ontwikkeling

Er was vanuit de Nederlandse brandweerdiensten interesse in deze app. Er werd wel geopperd dat er te veel kennis nodig was om de app goed te kunnen gebruiken. In samenwerking met Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en de Veiligheidsregio Zeeland heeft BIG een overzichtsscherm ontworpen waarop heel visueel al de eerste informatie wordt weergegeven op het niveau van bevelvoerder. Een gebruiker kan ervoor kiezen om dit scherm altijd eerst te tonen wanneer een stof geopend wordt of om eerst het overzicht van de rubrieken te openen van waaruit de gebruiker kan doorklikken naar de gewenst informatie.

Gratis demoversie

De app kan worden kan gratis worden gedownload door de QR-code op de downloadpagina te scannen. In deze demoversie is de informatie over een 10-tal stoffen aanwezig. Een volledige licentie kan dan aangevraagd worden via info@big.be. De toepassing draait op Windows 10, iOS 10 en Android 5.1 of hoger.


BIG Kaleidos Full

De BIG Kaleidos full blijft de meest complete databank over gevaarlijke stoffen. U kan een gratis demoversie downloaden via onze website (https://www.big.be/nl-nl/Downloads). Een volledige licentie kan aangevraagd worden via support@big.be. De BIG Kaleidos Full draait op Windows.

BIG Kaleidos Full

Deze handige selectie uit de BIG databank bevat informatie over ongeveer 20 000 stoffen en mengsels in 13 talen. De informatie kan eenvoudig geraadpleegd worden en bijkomende uitleg kan gevonden worden in de Help. Er is zowel een standalone als een netwerkversie beschikbaar.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Volgende nieuwe items werden toegevoegd:

 • Interventiewaarden Duitsland (ETW)
 • Interventiewaarden Frankrijk (VSTAF)

De belangrijkste updates die zijn doorgevoerd sinds de vorige BIG-Kaleidos Full zijn de volgende:

 • Transportwetgeving: ICAO en IMDG 2018
 • Europese grenswaarden (januari 2018)
 • SZW-lijst Nederland (januari 2018)
 • TRGS900 Arbeidsgrenswaarden Duitsland (mei 2018)
 • MAK Duitsland (oktober 2017)
 • TLV-ACGIH (US 2018)
 • “Control of lead at work”, grenswaarden UK (2002)
 • Verordening (EU) nr. 2017/776 10e aanpassing van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (update stoffenlijst van bijlage VI)
 • Kandidaatslijst (REACH Annex XIV) (januari 2018)
 • Interventiewaarden Nederland (januari 2018)
 • IARC (volume 120)
 • IDLH (april 2018)
 • Meetnormen (maart 2018)
 • Meetbuisjes GASTEC (maart 2018)
 • Meetbuisjes UNIPHOS (maart 2018)
 • Gevaarlijk afval volgens Richtlijn 2008/98/EG, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 1357/2014 en Verordening (EU) nr. 2017/997
 • WGK: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) van 18 april 2017


Meer info? Mail naar info@big.be of bel +32 (0)14 58 45 47