Privacy

De verantwoordelijke is Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (hierna ‘BIG’), met zetel te Technische Schoolstraat 43a, B-2440 Geel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank onder het nummer 0423.885.446. RPR Rechtbank Koophandel Turnhout.

De door u verstrekte gegevens worden verwerkt door BIG. Voor alle correspondentie betreffende uw gegevens kan u BIG contacteren.

Het doel van de verwerking is de dienstverlening optimaal te laten functioneren. BIG gebruikt uw gegevens niet voor direct marketing.

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw gegevens, alsook om deze te verbeteren of te verwijderen. U kan hiertoe met BIG contact opnemen via vermelde contactgegevens.