Kaleidos

De BIG Kaleidos database is een selectie van gevalideerde data over zo’n 20 000 stoffen en mengsels opvraagbaar in 13 talen. Indien u een abonnement neemt ontvangt u jaarlijks een update. De databank bevat per stof of mengsel meer dan 800 properties gaande van fysico-chemische eigenschappen, gevaren en beheersmaatregelen tot transportwetgeving, interventiewaarden en zoveel meer.

U kan kiezen voor een single user-versie of een netwerkversie.

Meerdere gelijktijdige opzoekingen zijn mogelijk via aparte tabbladen die eveneens naast elkaar of onder elkaar kunnen worden gelegd. De data is opvraagbaar via een groot aantal zoeksleutels, maar u kan via uitgebreid zoeken zelfs uw eigen zoekcriteria samenstellen.

Gebruiksvriendelijke lay-out, mogelijkheid om data te printen of op te slaan als pdf.

Er werd een uitgebreide helpfunctie voorzien waarin u naast gebruiksinformatie eveneens alle mogelijke achtergrondinformatie vindt over de eigenschappen die per entry werden opgenomen.

BIG Kaleidos database is snelle en kwaliteitsvolle data, want als mensenlevens op het spel staan telt iedere seconde!


Gratis download

BIG Kaleidos kan gratis gedownload worden.

Volgende stoffen zijn beschikbaar in de demo:
aceton / acetonitril / acrylnitril, gestabiliseerd / ammoniak, oplossing, conc>50%, gas, onder druk opgelost in een vloeistof / benzeen / broom / 1,3-butadieen, gestabiliseerd, vloeibaar, onder druk / sec-butylacetaat / isobutylacetaat / chloor, vloeibaar, onder druk

Nieuw in deze versie:

 • Interventiewaarden Duitsland (ETW)
 • Interventiewaarden Frankrijk (VSTAF)

Volgende grote updates zijn doorgevoerd in deze nieuwe versie

 • Transportwetgeving: ICAO en IMDG 2018
 • Europese grenswaarden (januari 2018)
 • SZW-lijst Nederland (januari 2018)
 • TRGS900 Arbeidsgrenswaarden Duitsland (mei 2018)
 • MAK Duitsland (oktober 2017)
 • TLV-ACGIH (US 2018)
 • “Control of lead at work”, grenswaarden UK (2002)
 • Verordening (EU) nr. 2017/776 10de aanpassing van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (update stoffenlijst van bijlage VI)
 • Kandidaatslijst (REACH Annex XIV) (januari 2018)
 • Interventiewaarden Nederland (januari 2018)
 • IARC (volume 120)
 • IDLH (april 2018)
 • Meetnormen (maart 2018)
 • Meetbuisjes GASTEC (maart 2018)
 • Meetbuisjes UNIPHOS (maart 2018)
 • Gevaarlijk afval volgens Richtlijn 2008/98/EG, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 1357/2014 en Verordening (EU) nr. 2017/997
 • WGK: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) of 18 April 2017

Er wordt zoveel mogelijk de officiële etikettering van Bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 gevolgd: de stoffen van bijlage VI zijn bijgewerkt t.e.m. de 10de aanpassing.

Ondersteuning

Heeft u problemen met de installatie/activatie van de BIG Kaleidos databank?
Neem dan contact op met onze Support-dienst op het nr. 014 58 45 47 of via mail (support@big.be).

Minimaal vereiste hardware

 • Intel Core 2 Duo 2,5 GHZ
 • 8 GB vrije schijfruimte
 • 2 GB geheugen

Vereiste software

 • Microsoft Windows 7, 8.1, 10
 • Microsoft .NET Framework 4.6 of hoger