REACH

EG-Verordening nr. 1907/2006 (REACH) is waarschijnlijk de meest ingrijpende wetgeving voor de chemische industrie van de afgelopen jaren. Alle bewijslast ligt nu bij de industrie en niet meer bij de overheden zoals voorheen. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen. Producenten en importeurs zullen, voor zo'n 30 000 stoffen, gegevens over de eigenschappen, gevaren en risico's voor de mens en het milieu moeten verzamelen en indienen bij ECHA (het Europese Chemicaliën Agentschap). Tevens is er voor alle actoren in de productieketen de verplichting om (nieuwe) relevante informatie over de stof en de toepassingen te communiceren.

BIG ondersteunt grotere spelers op de markt, maar wil zeker ook tegemoet komen aan de noden van kleine en middelgrote bedrijven waar resources vaak ontbreken om bij te blijven met de immer veranderende wetgeving en de praktische kant te kunnen behappen.

BIG kan u bijstaan als consultant of als Only Representative of Third Party Representative.

Producenten en importeurs

Om verplichtingen in kaart te kunnen brengen wordt er vertrokken van een REACH inventarislijst, deze vormt de basis waarop ook steeds terug gevallen kan worden.

Bij iedere stap kan BIG u bijstaan, zowel adviserend als praktisch. Voor niet-Europese producenten kan BIG als enige vertegenwoordiger (Only Representative) optreden.

Tot de REACH verplichtingen kunnen o.a. behoren:

 1. Inventarisatie van stoffen, mengsels en voorwerpen
 2. Registratie: opstellen van het technisch dossier (IUCLID 6) en het chemisch veiligheidsrapport (CSR)
  • data gap analysis
  • evalueren en samenvatten van testen
  • blootstelling- en risicokarakterisering
  • ...
 3. Opstellen veiligheidsinformatieblad (VIB)
 4. Opstellen blootstellingscenario’s
 5. Opstellen downstream user rapport en downstream user chemisch veiligheidsrapport (CSR)
 6. Consultancy
  • expertise
  • onafhankelijk
  • objectief
 7. Notificatie: C&L, zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen
 8. Derde vertegenwoordiger van een EU fabrikant/importeur
 9. Enige vertegenwoordiger van een niet EU fabrikant
 10. REACH audit
 11. REACH opleiding

REACH Audit

Ter voorbereiding op een aangekondigde inspectie van de overheid of om een duidelijk beeld te krijgen van hoever u binnen uw organisatie staat met betrekking tot REACH, voert BIG ook REACH audits uit.