Kaleidos

De BIG Kaleidos database is een selectie van gevalideerde data over zo’n 20 000 stoffen en mengsels opvraagbaar in 13 talen. Indien u een abonnement neemt ontvangt u jaarlijks een update. De databank bevat per stof of mengsel meer dan 800 properties gaande van fysico-chemische eigenschappen, gevaren en beheersmaatregelen tot transportwetgeving, interventiewaarden en zoveel meer.

U kan kiezen voor een single user-versie of een netwerkversie.

Meerdere gelijktijdige opzoekingen zijn mogelijk via aparte tabbladen die eveneens naast elkaar of onder elkaar kunnen worden gelegd. De data is opvraagbaar via een groot aantal zoeksleutels, maar u kan via uitgebreid zoeken zelfs uw eigen zoekcriteria samenstellen.

Gebruiksvriendelijke lay-out, mogelijkheid om data te printen of op te slaan als pdf.

Er werd een uitgebreide helpfunctie voorzien waarin u naast gebruiksinformatie eveneens alle mogelijke achtergrondinformatie vindt over de eigenschappen die per entry werden opgenomen.

BIG Kaleidos database is snelle en kwaliteitsvolle data, want als mensenlevens op het spel staan telt iedere seconde!

Gratis download

BIG Kaleidos kan gratis gedownload worden.

Volgende stoffen zijn beschikbaar in de demo:
aceton / acetonitril / acrylnitril, gestabiliseerd / ammoniak, oplossing, conc>50%, gas, onder druk opgelost in een vloeistof / benzeen / broom / 1,3-butadieen, gestabiliseerd, vloeibaar, onder druk / sec-butylacetaat / isobutylacetaat / chloor, vloeibaar, onder druk

De stoffen van Kaleidos 2021.1 werden (mogelijk) bijgewerkt volgens onderstaande wetgeving / info:

 • Arbeidsblootstellingsgrenzen (MAK) Duitsland (2020-07-01)
 • Arbeidsblootstellingsgrenzen (TLV-ACGIH) USA (2021-01-07)
 • Arbeidsblootstellingsgrenzen (TRGS 900) Duitsland (2021-04-23)
 • Arbeidsblootstellingsgrenzen België (2020-12-08)
 • Arbeidsblootstellingsgrenzen Frankrijk (2021-05-07)
 • Arbeidsblootstellingsgrenzen Nederland (2021-02-03)
 • Emergency Response Guidebook (ERG) (2020-01-01)
 • Interventiewaarden (VSTAF) Frankrijk (2020-11-24)
 • Interventiewaarden Nederland (2020-12-01)
 • Lijst van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen (SZW) Nederland (2021-01-04)
 • Lijst van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen (TRG 910) Duitsland (2021-01-13)
 • Lijst van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen (TRG 910) Duitsland (2021-01-13)
 • Meetbuisjes (Dräger) (2021-01-01)
 • Meetbuisjes (GASTEC) (2021-03-31)
 • Meetbuisjes LIOGS (Landelijke Nummering Gasdetectiebuisjes t.b.v. Operationele Diensten), Nederland (2020-10-01)
 • Technische Regeln für Gefahrstoffe - Lood -TRGS505, Duitsland (2021-05-04)
 • Transportwetgeving (ADN) (2021-01-04)
 • Transportwetgeving (ADR) (2021-02-01)
 • Transportwetgeving (ICAO) (2021-02-23)
 • Transportwetgeving (RID) (2021-01-01)
 • Umwelt Bundesambt - Verwaltungsvorschrift wassergefährender Stoffe (WGK), Duitsland (2021-06-24)
 • Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) (2020-08-11)

Er wordt zoveel mogelijk de officiële etikettering van Bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 gevolgd. De stoffen van bijlage VI zijn bijgewerkt t.e.m. de 15de aanpassing.

Ondersteuning

Heeft u problemen met de installatie/activatie van de BIG Kaleidos databank?
Neem dan contact op met onze Support-dienst op het nr. 014 58 45 47 of via mail (support@big.be).

Minimaal vereiste hardware

 • Intel Core 2 Duo 2,5 GHZ
 • 8 GB vrije schijfruimte
 • 2 GB geheugen

Vereiste software

 • Microsoft Windows 7, 8.1, 10
 • Microsoft .NET Framework 4.7.2 of hoger