MixLab

Berekenen van het CLP-gevaaretiket

MixLab is een softwaretoepassing die de indeling en het etiket bepaalt van een mengsel op basis van de samenstelling en dit zowel voor vaste, vloeibare en gasvormige producten als voor spuitbussen. De bepaling van het etiket gebeurt via een berekening die gebaseerd is op de conventionele methode, zoals beschreven in Verordening 1272/2008/EG waarbij rekening wordt gehouden met de gevaren voor de gezondheid en het milieu en dit volgens de verschillende aanpassingen of ATP’s.

De berekening gebeurt in een berekeningsmatrix waarin per ingrediënt al de ingegeven data (concentratie, H-zinnen, EUH-zinnen, testgegevens) en hun overeenkomstige concentratiegrenswaarden worden opgevuld samen met de mengselspecifieke gegevens.

Rekening houdend met alle voorrangsregels bepaalt  MixLab de indeling van het mengsel en ook het etiket (H-zinnen, pictogram, signaalwoord en de verplichte P-zinnen) voor Public Use, General Use en Professional Use.

Download

Om MixLab te kunnen gebruiken dient de toepassing binnen uw netwerk toegang te krijgen voor uitgaande internetverbindingen via poort 443 voor HTTPS trafiek. Voor de aanmelding bij de toepassing kan u een account aanvragen bij BIG Support


Indeling

MixLab werkt volgens de gefaseerde aanpak die de CLP-Verordening (EU/1272/2008) vastlegt voor het indelen van mengsels. MixLab werkt eerst met gegevens van het mengsel en vervolgens met data die beschikbaar zijn over de samenstellende ingrediënten. Hierbij wordt o.m. rekening gehouden met testdata, algemene en specifieke concentratiegrenzen, de additiviteit van het gevaar en M-factoren.

Wettelijke data

MixLab is gebaseerd op de Europese CLP-Verordening en maakt daarbij zowel gebruik van de algemene concentratiegrenzen als van de specifieke concentratiegrenzen en M-factoren uit de respectievelijke versies van Annex VI Tabel 3.1. Het is mogelijk om de indeling en het etiket te bepalen volgens ATP4 (EU/487/2013), ATP5 (EU/944/2013), ATP6 (EU/605/2014), CLP ATP7 (EU/1221/2015), CLP ATP9 (EU/1179/2016) en CLP ATP10 (EU/776/2017).

Beheer van ingrediënten

Er kunnen onbeperkt ingrediënten toegevoegd worden aan een mengsel. Je kan zelf je ingrediënten aanmaken, beheren en bewaren. Later kan je ze in meerdere mengsels opladen.

Etikettering

MixLab maakt op basis van de bekomen indeling een ontwerp van het etiket. Dit etiket bevat alle vereiste onderdelen: gevarenaanduidingen, pictogrammen, facultatieve pictogrammen, signaalwoord, voorzorgsmaatregelen en aanvullende informatie.

Beheer van gevaren

De gebruiksvriendelijke interface zorgt voor een snel en eenvoudig beheer van de verschillende gevaren. De gevaren zijn opgesplitst in vier rubrieken fysische gevaren, gezondheidsgevaren, milieugevaren en aanvullende informatie. Ze kunnen zowel bij het mengsel als bij de ingrediënten ingegeven worden.

Andere concentratiegrenzen

Naast de concentratiegrenzen bepaald door de Europese CLP-Verordening gebruikt MixLab voor een aantal ingrediënten concentratiegrenzen die aangeboden worden door ECHA en/of consortia.

MixLab ingrediënten

Naast het beheer van eigen ingrediënten kan er gebruik gemaakt worden van MixLab Ingrediënten. Deze ingrediënten bevatten een volledige up-to-date indeling en zorgen ervoor dat je sneller en correcter kan werken. Toegang tot deze ingrediënten is optioneel.

Selectie voorzorgsmaatregelen

MixLab maakt voor jou een selectie van de meest relevante voorzorgsmaatregelen afgestemd op het gebruik van het mengsel, nl.: algemeen, publiek of professioneel gebruik.